Poskytujeme našim partnerom komplexné projektové služby v oblasti svetlotechniky a to najmä:

Typické posudzovania v rámci svetlotechnickej štúdie:

Preslnenie budov

Preslnenie bytov stanovuje STN 73 4301 Budovy na bývanie. Platí, že byt je preslnený vtedy, ak súčet podlahových plôch jeho preslnených obytných miestností sa rovná najmenej jednej tretine obytnej plochy bytu. Do súčtu plôch z jednej strany preslnených miestností, ani do súčtu plôch všetkých obytných plôch bytu sa na tento cieľ nezapočítavajú časti plôch obytných miestností, ležiace za hranicou hĺbky miestnosti, ktorá sa rovná 2,3-násobku jej svetlej výšky. Čas preslnenia je od 1. marca do 13. októbra najmenej 1,5 hodiny denne pri výške slnka nad horizontom väčšej ako 5°. V bytoch, ktoré majú dve a viac obytných miestností má byť 3-hodinové preslnenie aspoň jednej obytnej miestnosti. Ak je pred obytnou miestnosťou alebo nad ňou čiastočne alebo úplne otvorený tieniaci priestor (napríklad balkón, lodžia) stačí dodržať požadovaný čas pre kritický deň 1. marca.

Zatienenie

Zatienenie (správne ekvivalentný uhol tienenia) je vertikálny uhol, pod ktorým vidíme atiku nekonečne dlhej budovy rovnobežnej s oknom, ktorá spôsobí rovnakú mieru zatienenia výhľadu na oblohu ako reálna zástavba brankára výhľadu z okna.

Zatienenie je parametrom okna, ktorý je zhora ohraničený maximálnou hodnotou v zmysle STN 73 0580. Okrem STN je prípustné, aby obce vo vymedzených oblastiach prijali úpravu limitných hodnôt zatienenia. Ak oprávnené orgány obce rozhodnú o tom, že v určitej časti obce (prípadne aj v celej obci) bude hustejšia zástavba, možno zákonným spôsobom zvýšiť tienenie do 36° a v prípadoch historických centier miest až do 42°. Napríklad v Bratislave sú v územnom pláne definované dve oblasti so zvýšeným prípustným uhlom zatienenia – centrum a širšie centrum.

Denné osvetlenie

Posúdenie je spracované najmä podľa STN 73 0580. Denné osvetlenie vnútorných priestorov sa vyhodnocuje rozdielne, v prípade obytných miestností a v prípade nebytových priestorov s trvalým pobytom ľudí. V oboch prípadoch sa posudzuje činiteľ dennej osvetlenosti, avšak v prípade obytných miestností ide o vyhodnotenie v dvoch význačných bodoch a v prípade nebytových priestorov sa činiteľ dennej osvetlenosti vyhodnocuje celoplošne a výsledkom je vymedzenie pásiem s rozmedziami činiteľa dennej osvetlenosti.

Podľa STN 73 0580 – 2 v obytných miestnostiach musí byť v dvoch kontrolných bodoch v polovici hĺbky miestnosti, ktoré sú vzdialené 1 m od vnútorných povrchov bočných stien. Hodnota činiteľa dennej osvetlenosti najmenej 0,75 % a priemerná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti z obidvoch týchto bodov najmenej 0,9 %. Riešenie združeného osvetlenia v obytných miestnostiach nie je prípustné.

Podľa STN 73 0580 v nebytových priestoroch musia byť splnené minimálne hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti podľa triedy zrakovej činnosti pre priestory s bočnými osvetľovacími otvormi. Minimálne a stredné hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti podľa triedy zrakovej činnosti musia byť splnené pre vnútorné priestory s horným a kombinovaným denným osvetlením. Ak sa jedná o trvalý pobyt ľudí vo vnútornom priestore alebo v jeho funkčne vymedzenej časti, musí byť minimálna hodnota činiteľa dennej osvetlenosti rovná najmenej 1,5 % a priemerná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti, ak sa požaduje, sa rovná najmenej 3 %, aj keď pre danú zrakovú činnosť stačia nižšie hodnoty. Zvyčajne sa vo vnútornom priestore určujú plochy s činiteľom dennej osvetlenosti nad 1,5 %, a to sú plochy s dostatočným denným osvetlením. Ďalej sa určujú plochy s činiteľom dennej osvetlenosti od 0,5 % po 1,5 %, čo sú priestory so združeným osvetlením. Ostatné plochy s činiteľom dennej osvetlenosti pod 0,5 % sú priestormi bez denného osvetlenia a platia pre nich požiadavky podľa Vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z.z.