Legislatíva EÚ a z nej odvodená legislatíva SR definujú povinnosti pre adaptáciu projektov na dopady klimatickej zmeny. Mitigačné a adaptačné opatrenia bude potrebné preukazovať v jednotlivých stupňoch prípravy projektu (EIA, DÚR, DSP, RP).
Pre efektívnu prípravu projektov s ohľadom na požiadavky legislatívy ochrany klímy a riešenia klimatickej zmeny sme pripravili Projektovú štúdiu:

Klimatická zmena – Posúdenie mitigačných a adaptačných opatrení projektu

Samostatná projektová štúdia, ktorá je prílohou PD v jednotlivých stupňoch prípravy projektu. Jednotlivé kapitoly posudzujú projekt podľa požiadaviek legislatívy a kvantitatívne hodnotia navrhnuté opatrenia.

Výhody pre Vás:

Ponúkame:

Posúdenie mitigačných a adaptačných opatrení projektovej dokumentácie (BASIC)
Posúdenie mitigačných a adaptačných opatrení projektovej dokumentácie (PARTNER)
Konzultačná činnosť