V oblasti ochrany ovzdušia sa zameriavame na:

Rozptylová štúdia – Imisno-prenosové posúdenie

Je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie v rámci jednotlivých povoľovacích konaní (EIA, DÚR, DSP), pokiaľ sa v rámci projektu umiestňuje zdroj znečistenia ovzdušia.

Štandardná Rozptylová štúdia obsahuje:

Doplnkové služby nad rámec štandardnej štúdie:

Časté otázky (FAQ)

Aký je rozdiel medzi Emisie vs. Imisie?

K čomu slúži rozptylová štúdia?

Okrem toho, že rozptylová štúdia je ochranným prvkom životného prostredia, je aj nástrojom ochrany zriaďovateľa stavby / objektu / predmetu

V akých prípadoch je potrebné mať spracovanú rozptylovú štúdiu?

Aké objekty a zdroje znečistenia sú predmetom posudzovania rozptylových štúdií?