Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA má zásadný vplyv na plánovanie a realizáciu projektu. Optimálne nastavenie EIA je podmieňujúcim faktorom dodržania harmonogramu projektu a jeho efektívnej realizácie.

Pyramída prípravy a realizácie projektu s orientačnou dobou trvania jednotlivých etáp

Zisťovacie konanie

Harmonogram posudzovania vplyvov na životné prostredie (podľa zákona č. 24/2006 Z.z.)

** čas na spracovanie zámeru / správy o hodnotení

Povinné hodnotenie

Harmonogram posudzovania vplyvov na životné prostredie (podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

** čas na spracovanie zámeru / správy o hodnotení

Poznámky: