Modelovanie imisií, situácia do 100 m

Výpočet imisií pre situáciu do 100m sa vykonáva podľa Vestníka MŽP SR ročník IV 1996 čiastka 5. Pomerne zložitý výpočet je možné vizualizovať v reze, kde vyhovujúca situácia nastáva v prípade, ak oblasť s prekročením prípustných hodnôt nezasahuje miesta s pobytom ľudí. Nižšie je pre lepšiu predstavu kalkulačka s vizualizáciou.

Ide o modeláciu rozptylu NO2
- červená oblasť označuje prekročenie prípustného limitu 200µg/m3

Na vizualizáciách je vidieť, ako sa mení tvar oblasti prekročenia prípustných koncentrácií podľa vstupných parametrov. Ide o rez, v skutočnosti má oblasť prekročenia priestorový tvar približne rotačného kužeľa.

"Zubatý" tvar okraja kužeľa je daný metodikou výpočtu, kde v zmysle postupu výpočtu uvedeného vo Vestníku sa koncentrácia vypočítava pre jednotlivé triedy rýchlosti vetra 1m/s, 1,5m/s, 2m/s, 2,5m/s, 3m/s, 3,5m/s, 4m/s, 4,5m/s, 5m/s, 5,5m/s, 6m/s, 7m/s, 8m/s, 13m/s. Pre každú z týchto tried rýchlosti vetra je tvar dymovej vlečky iný a ich preložením a selektovaním maxima pre každú situáciu dostávame celkový tvar poľa maximálnych koncentrácií. Toto pole má vo vertikále niekoľko lokálnych maxím, ktoré sa potom prejavia "zubatým" priebehom izolínie maximálnej prípustnej koncentrácie.

8
4
12
0.12
0.02
0.2
300
50
500
2
1
3
imisie-result

Uvedený model je veľmi konzervatívny. Od osi dymovej vlečky smerom vyššie predpokladá už len maximálne koncentrácie. Z tohto dôvodu mnohé zdroje nie je možné umiestniť do blízkosti obytných budov. Napríklad pomerne malý záložný zdroj, ktorý však nie je vybavený katalyzátorom, nie je možné umiestniť na terén bližšie ako niekoľko desiatok metrov od budovy.

Výpočet v tomto prípade zanedbáva okolité pozaďové koncentrácie. Samozrejme, ak by boli v tesnej blízkosti dva komíny, tvar oblasti prekročenia by bol oveľa komplikovanejší. Nie je totiž možné iba zostaviť dva takéto kužele a skúmať ich zasahovanie do okolitých budov, ale je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že ich koncentrácie sa pri niektorých smeroch vetra sčítavajú a v iných smeroch je zase takmer vylúčené, aby komíny spolupôsobili. Tento stav však v publikovanej metodike nie je riešený, a teda akékoľvek komplexné riešenia tohto problému majú slabú oporu v platnej legislatíve.
Späť na zoznam

Imisie a rozptyl

Imisno-prenosová (Rozptylová) štúdia. 3D Modelovanie koncentrácie znečisťujúcich látok a posúdenie vplyvu na dotknuté prostredie. Imisné (Rozptylové) mapy. Návrh opatrení. Konzultácie a poradenstvo.
Zobraziť viac