Modelovanie imisií

Pre modelovanie imisií existuje niekoľko modelov. Bežne používaným je štatistický Gaussov model. Nižšie je uvedený príklad výpočtu imisií z komína s premenlivými parametrami.

Ide o modeláciu rozptylu NO2
- čierne čiary sú izolínie koncentrácií s krokom 50µg/m3
- červená čiara označuje prípustný limit 200µg/m3

Na vizualizáciách je vidieť, ako sa mení tvar dymovej vlečky a oblasť prekročenia prípustných koncentrácií.

Rovnicu
imisie - rovnica

kde

imisie - legenda
nazývame rovnicou dymovej vlečky pre jeden zdroj o konštantnej emisii pri zanedbaní chemickej transformácie a depozície. Doplnením rovnice o vztlak vzdušniny a zadaním správnych parametrov stability atmosféry dostaneme pomerne komplexný model koncentrácie znečisťujúcich látok v priestore od komína v smere vetra.
4
1
6
6
2
10
30
10
50
60
20
100
200
100
300
4
2
6

*1 - Labilná
6 - Stabilná
definícia podľa Pasquill (1983)

imisie-result
imisie-result

Tento model však platí v relatívne obmedzenej miere, najmä v otvorenej krajine. V zložitejších prípadoch je nutné zobrať do úvahy aj členitosť terénu a vplyv stavieb. Tieto faktory podstatne menia prúdenie vetra a v miestach, kde sa prúdenie spomaľuje, sa vytvárajú miesta s vyššou koncentráciou znečisťujúcich látok. Rozdiel oproti štatistickému Gaussovmu modelu môže byť veľmi podstatný, v niektorých prípadoch môže koncentrácia byť násobne vyššia.

Nižšie je vizualizácia, v ktorej je viditeľná deformácia ideálneho tvaru profilu koncentrácií vplyvom prekážok.

imisie - komín A
Výpočet v tomto prípade je komplexnejší, model berie do úvahy tvar budov a terénu, vypočítava sekundárne veterné polia, turbulencie za prekážkami.
imisie - komín B
imisie - komín C
imisie - komín E
imisie - komín D
Späť na zoznam

Imisie a rozptyl

Imisno-prenosová (Rozptylová) štúdia. 3D Modelovanie koncentrácie znečisťujúcich látok a posúdenie vplyvu na dotknuté prostredie. Imisné (Rozptylové) mapy. Návrh opatrení. Konzultácie a poradenstvo.
Zobraziť viac