V období 09/2015 - 02/2017 sme realizovali dlhodobý monitoring hluku z dopravy. Meracie miesto bolo umiestnené 18 m od osi ulice Stará Vajnorská. Záznam bol spracovaný do formy:

1. Časových priebehov za každý deň

Stiahnuť celý záznam

2. Časových priebehov položených na seba za pracovné dni a za dni voľna

Zo záznamov je vidieť, že:
- Denný beh úrovne hlučnosti má typický tvar s vrcholom okolo 7:00.
- Fluktuácia nameraných hodnôt je značná, úrovne sa pohybujú okolo strednej hodnoty v rozsahu +/- 10 dB.

Z uvedeného je zrejmé, že pozemnú komunikáciu nie je dosť dobre možné jednoznačne charakterizovať jednočíselnou hodnotou hlukovej emisie (akustického výkonu). Je nevyhnutné nutné počítať aj so štatistickým rozptylom hodnôt ako doplňujúcim parametrom. To má za následok, že konštatácia o vyhovujúcom alebo nevyhovujúcom stave hlukových pomerov v okolí cesty môže byť urobená deklarovaná iba pre určitý konfidenčný interval, napríklad 95 %. Teda, že vyhovujúci stav nastáva v 95 % sledovaného obdobia. Ak prijmeme štatistické metódy s využitím vlastností Gaussovho rozloženia, bolo by chybou vyžadovať splnenie prípustných hodnôt v 100 % sledovaného obdobia. Takáto požiadavka vedie teoreticky k potrebe nekonečne veľkého útlmu hluku z dopravy.

Späť na zoznam

Hluk a Vibrácie

Meranie hluku. Akustická (Hluková) štúdia. Akustická (Hluková) mapa. Pracovné prostredie. Monitoring hluku. Kolaudačné meranie hluku. Meranie hluku z prevádzky. Protihlukové opatrenia. Konzultácie.
Zobraziť viac