Takto môže vyzerať úplne korektný a profesionálny prístup k zriadeniu prevádzky s hudobnou produkciou v susedstve obytného prostredia. Solídne reproduktory, oddelené od bytu síce masívnou, ale predsa len nie ideálnou stenou, viedli k nespokojnosti majiteľa bytu s hlukovými pomermi. Prevádzkovateľ bol maximálne ústretový, na vlastné náklady zriadil a pol roka prevádzkoval monitoring hluku vo svojej prevádzke a zároveň aj hluk v susednom byte. Z porovnania priebehov sa DJ naučil regulovať hudbu tak, aby nedochádzalo k prekračovaniu prípustných úrovní v byte.

1. Monitoring hluku z prevádzky - byt

monitoring hluku z prevádzky - byt
Stiahnuť celý záznam
monitoring hluku z prevádzky - animácia

2. Monitoring hluku z prevádzky - klub

monitoring hluku z prevádzky - klub
Stiahnuť celý záznam
monitoring hluku z prevádzky - animácia

Zo záznamov je vidieť jednu zaujímavú vec. Úrovne hluku v byte nekorelujú s úrovňami v prevádzke. Niekedy je prevádzka hlučná a v byte je ticho, naopak, niekedy je v prevádzke pomerne nízka úroveň hluku a v byte pozorujeme vysoké prekročenie. Toto všetko je dané prenosovými vlastnosťami stavebných konštrukcií a frekvenčným spektrom hudobnej produkcie.

Poznatok z tohto dlhodobého merania je, že nie je možné plnohodnotne regulovať hlasitosť hudby iba podľa úrovne v prevádzke. t.j. nedá sa urobiť akási "ryska" po ktorú je možné s hlasitosťou hudby ísť a spoliehať sa, že jej dodržaním mám situáciu v byte pod kontrolou. Alebo by taká "ryska" musela byť pomerne silno stiahnutá, aby ponechávala dostatočnú rezervu.

Späť na zoznam

Hluk a Vibrácie

Meranie hluku. Akustická (Hluková) štúdia. Akustická (Hluková) mapa. Pracovné prostredie. Monitoring hluku. Kolaudačné meranie hluku. Meranie hluku z prevádzky. Protihlukové opatrenia. Konzultácie.
Zobraziť viac