Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. určuje prípustné hodnoty hluku v členení podľa rôznych faktorov. Jedným z nich je aj kategória územia. V bežnej praxi sa najčastejšie stretávame s potrebou rozlíšiť kategóriu územia II. a III. Pripravili sme malú pomôcku, zobrazujúcu územie kategórie III.

V mape je možné zapnúť buď kumulatívnu vrstvu alebo je možné zapnúť si kategóriu územia III. podľa jednotlivých oblastí zdrojov hluku cestná doprava, železnice, letecký, centrá miest...).

Vyznačenie územia kategórie III. v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.

kategória územia III
Online mapa

Je treba poznamenať, že zatiaľ čo cestná doprava a železnice sú pomerne dobre definované kategórie, letecký hluk a centrá miest sú definované nie celkom exaktne, resp. nie sú verejne k dispozícií zdroje údajov dostatočné na ich presnú definíciu.

Centrum mesta pre riešené územie bolo prevzaté z definície mestského centra pre účely svetlotechniky v územnom pláne Bratislavy. Letové trajektórie boli prevzaté z mapy leteckého hluku a je pravdepodobné, že nejde o úplne aktuálny údaj.

Hluk z leteckej dopravy

hluk z leteckej dopravy
Stiahnuť celú mapu
Späť na zoznam

Hluk a Vibrácie

Meranie hluku. Akustická (Hluková) štúdia. Akustická (Hluková) mapa. Pracovné prostredie. Monitoring hluku. Kolaudačné meranie hluku. Meranie hluku z prevádzky. Protihlukové opatrenia. Konzultácie.
Zobraziť viac